Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance
BOOK IN ENGLISH
BĚŽNÁ CENA … 238 KČ
NAŠE CENA … 214 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-236-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, Praha 2012, 1. vydání, 314 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Kolektiv →
Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance

EN
The Proceedings include contributions from the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. These texts concern two themes: 1. Dance, Gender, and Meaning, 2. Contemporizing Traditional Dance. They advance various points of view, examples and conceptual frames for understanding dance in connection with these two topics. The authors are researchers from around the world, examining dance from numerous perspectives, but with a common theoretical background formed by ethnochoreology, ethnology and dance anthropology. Seven papers on the first theme research the relationship between gender, dance, and its meaning in connection with the issues of identity, socialization, the teaching process, femininity and masculinity etc. Fifteen contributions and three panels are related to the second theme. The phenomenon of contemporizing traditional dance is explored from the perspectives of identity, issues of safeguarding heritage and its preservation, various social contexts, relations between traditional dance and theatre, authenticity, politics, aesthetic and cultural values, and commodification. The texts are accompanied by photos.

CZ
Sborník obsahuje příspěvky z 26. sympozia Etnochoreologické studijní skupiny při Mezinárodní radě pro tradiční hudbu. Texty se týkají dvou témat, Tanec, gender a význam a Současný pohled na tradiční tanec. Přinášejí různé úhly pohledu, příklady a konceptuální rámce, sloužící pro pochopení tance ve spojitosti s těmito dvěma tématy. Autoři jsou badatelé z celého světa; dívají se na tanec z mnoha perspektiv, mají však společný teoretický základ, vycházející z etnochoreologie, etnologie a taneční antropologie. Sedm příspěvků k prvnímu tématu zkoumá vztah mezi tancem, jeho smyslem a gender ve spojitosti s otázkami identity, socializace, procesu učení, feminity a maskulinity apod. K druhému tématu se váže patnáct příspěvků a tři panely. Fenomén zpracování a přetváření tradičního tance pro nové účely je v nich nahlížen z perspektivy identity, otázek ochrany dědictví a jeho uchovávání, různých společenských kontextů, vztahů mezi tradičním tancem a divadlem, autenticity, politiky, estetických a kulturních hodnot nebo komodifikace. Texty jsou doplněny fotografiemi.Článek v Živé hudbě 2010, č. 1

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
 Kolektiv: Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance